STATUTUL ASOCIAŢIEI

§ 1 Denumirea şi sediul

1.  Asociaţia poartă numele de „Asociația Cetăţenilor Originari din România”. 

2.  Asociaţia trebuie să fie înregistrată în registrul asociaţiilor. După înregistrare, la nume se adaugă suplimentul „asociație înregistrată” în forma prescurtată „e.V.”.

3.  Asociaţia îşi are sediul în Stuttgart.

§ 2 Scopul şi activitatea asociaţiei

1.  Asociaţia urmăreşte exclusiv şi nemijlocit scopuri de interes obştesc şi caritabile în sensul capitolului „scopuri favorizate” din regulamentul impozitelor.

Scopul asociaţiei este promovarea şi conservarea artei, culturii şi obiceiurilor din locurile natale ale cetăţenilor originari din România, precum şi întrajutorarea comună şi reciprocă a membrilor săi. Asociaţia are un caracter amical şi nediscriminatoriu.

Scopul statutar se realizează în special prin acordarea de asistenţă, organizarea de manifestaţii culturale cu membrii, adunări şi seri în comun.

2.  Asociaţia acţionează dezinteresat; nu urmăreşte un scop lucrativ.

3.  Fondurile asociaţiei pot fi folosite numai în scopuri statutare. Membrii nu pot primi alocaţii din fondurile asociaţiei.

4.  Nici o persoană nu poate fi favorizată prin plăţi în scopuri străine asociaţiei sau disproporţionat de mari. 

5.  La dizolvarea sau desfiinţarea asociaţiei sau la dispariţia scopului propus, averea asociaţiei trece în patrimoniul oraşului Stuttgart, cu obligaţia de a fi folosită în mod egal pentru necesităţile bisericilor tuturor confesiunilor cetăţenilor originari din România.

§ 3 Intrarea în asociaţie

1.  Membru al asociaţiei poate deveni orice persoană fizică, după împlinirea vârstei de 16 ani, precum şi orice persoană juridică.

2.  Calitatea de membru se dobândeşte prin aderarea la asociaţie. Adeziunea trebuie făcută în scris. Asupra aderării hotărăşte prezidiul. Aderarea intră în vigoare odată cu înmânarea unei confirmări scrise (legitimaţia de membru). Refuzul confirmării de către prezidiu nu poate fi atacat. Nu există un drept de aderare.

§ 4 Ieşirea din asociaţie

1.  Membrii au dreptul să iasă din asociaţie.

2.  Ieşirea este posibilă numai la sfârşit de trimestru cu un preaviz de 4 săptămâni. Ieşirea trebuie anunţată în scris prezidiului. Pentru respectarea preavizului e necesar ca declaraţia să ajungă la timp la unul din membrii prezidiului.

3.  Ieşirea nu dă dreptul la restituirea contribuţiilor financiare.

§ 5 Excluderea din asociaţie

1.  Calitatea de membru se anulează şi prin excludere. Excluderea din asociaţie e posibilă numai din motive serioase.

2.  Asupra excluderii hotărăşte adunarea generală la propunerea prezidiului conform cu § 11 şi § 12. Prezidiul trebuie să aducă la cunoştinţă propunerea de excludere membrului în cauză cel puţin cu 2 săptămâni înainte de adunarea generală.

O luare de poziţie scrisă a membrului va fi citită adunării, care decide asupra excluderii. Membrul în cauză poate însă să prezinte adunării poziţia sa şi verbal.

Excluderea unui membru intră în vigoare odată cu adoptarea hotărârii.

Excluderea unui membru, care nu a fost de faţă la adoptarea hotărârii, trebuie să-i fie anunţată neîntârziat de către prezidiu prin scrisoare recomandată.

§ 6 Cotizaţia de membru

1.  Fiecare membru trebuie să plătească o cotizaţie.

2.  Valoarea precum şi modul de plată sunt hotărâte de adunarea generală.

3.  Nu se percepe nici o taxă de intrare.

§ 7 Organele asociaţiei

Organele asociaţiei sunt   a) prezidiul   b) adunarea generală.

§ 8 Prezidiul

1.  Prezidiul în sensul § 26 BGB este format dintr-un preşedinte, un locţiitor de preşedinte şi alţi trei membri.

2.  Preşedintele şi locţiitorul preşedintelui, respectiv preşedintele sau locţiitorul său împreună cu un alt membru din prezidiu reprezintă împreună asociaţia juridic şi extrajuridic.

3.  Prezidiul este ales de către adunarea generală din rândurile membrilor pe o durată de 3 ani. El rămâne în funcţie până la alegerea statutară a noului prezidiu.

4.  Funcţia unui membru în prezidiu încetează la ieşirea acestuia din asociaţie.

5.    Prezidiul îşi împarte sarcinile interne pe baza unui plan de distribuţie a funcţiilor. Asupra planului de distribuţie a funcţiilor se hotărăşte în prezidiu prin majoritate simplă.

§ 9 Convocarea adunării generale

1.  Adunarea generală trebuie convocată

a) dacă interesul asociaţiei o cere, însă cel puţin

b) o dată pe an, dacă e posibil în primele trei luni ale anului calendaristic,

c) la plecarea unui membru al prezidiului, în termen de trei luni. 

2.  În anul, în care nu au loc alegeri de prezidiu, prezidiul trebuie să prezinte adunării generale, convocată conform alineatului 1 litera b), un raport şi un bilanţ financiar anual şi să le supună aprobării adunării.

§ 10 Forma de convocare

1.  Adunarea generală se convoacă de către prezidiu în scris cu respectarea unui termen de 3 săptămâni.

2.  Convocatorul adunării trebuie să conţină obiectul discuţiilor (=ordinea de zi).

3.  Termenul începe cu ziua expedierii invitaţiei la ultima adresă cunoscută a membrilor.

§ 11 Puterea de decizie

1.  Adunarea generală convocată statutar are putere de decizie, dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi prin împuternicire cel puţin 50% din membrii asociaţiei plus unu.

Membrii pot transmite dreptul lor de vot unei alte persoane majore prin intermediul unei împuterniciri scrise.

2.  Dacă o adunare generală convocată nu are putere de decizie conform alineatului 1, trebuie convocată o nouă adunare generală cu aceeaşi ordine de zi înainte de scurgerea a 4 săptămâni de la data primei adunări. Noua adunare poate avea loc cel devreme 6 săptămâni de la data primei adunări, dar nu mai târziu de 10 săptămâni de la această dată.

3.  Invitaţia la noua adunare trebuie să conţină o referire la puterea de decizie simplificată (alineatul 4).

4.  Noua adunare are putere de decizie fără a se ţine seama de numărul membrilor asociaţiei prezenţi.

§ 12 Adoptarea hotărârilor

1.  Se votează prin ridicare de mână. La cererea a cel puţin 5 dintre cei prezenţi trebuie votat în scris şi secret.

Alegerea prezidiului se face întotdeauna în scris şi secret.

2.  Adoptarea unei hotărâri se face prin majoritatea simplă a membrilor prezenţi, dacă legea nu prevede alte majorităţi.

§ 13 Înregistrarea hotărârilor adunării

1.  Hotărârile adoptate de adunare trebuiesc consemnate într-un proces-verbal.

2.  Procesul-verbal trebuie semnat de preşedintele adunării. Dacă au acţionat mai mulţi preşedinţi, procesul-verbal va fi semnat de ultimul care a condus adunarea.

3.  Fiecare membru al asociaţiei este îndreptăţit să citească procesul-verbal.

§ 14 Dizolvarea asociaţiei

1.  Asociaţia poate fi dizolvată prin hotărârea adunării generale. Pentru această hotărâre este necesară o majoritate de ¾ dintre membrii prezenţi (§ 41 BGB).

2.  Lichidarea o face prezidiul.


Versiunea din 12.06.2022

VEREINSSATZUNG

§ 1 Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen Verein der aus Rumänien stammenden Bürger“.  

2. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach Eintragung in das Vereinsregister führt er den Namenszusatz „eingetragener Verein“ in der abgekürzten Form „e.V.“.

3. Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart.

§ 2 Zweck des Vereins, Vereinstätigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung und Erhaltung von Kunst, Kultur und Heimatgedanken der aus Rumänien stammenden Bürger sowie gemeinsame und gegenseitige Unterstützung der Mitglieder. Der Verein hat einen freundschaftlichen und nichtdiskriminierenden Charakter. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Unterhaltung einer Beratungsstelle, Förderung kultureller Veranstaltungen der Mitglieder, Versammlungen und gemeinsame Abende

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-liche Zwecke. 

3. Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Landeshauptstadt Stuttgart mit der Bestimmung, es gleichmäßig für kirchliche Zwecke aller Konfessionen der aus Rumänien stammenden Bürger zu verwenden.

§ 3 Eintritt der Mitglieder 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person nach Vollendung des 16-ten Lebensjahres sowie jede juristische Person werden.

2. Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein. Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Eintritt wird mit Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung (Mitgliedskarte) wirksam. Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

§ 4 Austritt der Mitglieder

1. Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. 

2. Der Austritt ist durch Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres zulässig. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Zur Einhaltung der Kündigungsfrist ist rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an ein Mitglied des Vorstands erforderlich.

3. Ein Anspruch auf Erstattung des dem Verein geleisteten finanziellen Zuwendungen entsteht durch den Austritt nicht.

§ 5 Ausschluss der Mitglieder

1. Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss. Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grunde zulässig. 

2. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitglieder-versammlung gem. § 11 und § 12. Der Vorstand hat seinen Antrag dem auszuschließenden Mitglied mindestens 2 Wochen vor der Versammlung mitzuteilen.

Eine schriftliche eingehende Stellungnahme des Mitglieds ist in der über den Ausschluss entscheidenden Versammlung zu verlesen. Das betroffene Mitglied kann seine Stellungnahme jedoch auch mündlich der Versammlung vortragen. 

Der Ausschluss eines Mitglieds wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam.

Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei der Beschlussfassung nicht anwesend war, durch den Vorstand unverzüglich eingeschrieben bekannt gemacht werden.

§ 6 Mitgliedsbeitrag 

1. Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten. 

2. Seine Höhe sowie die Zahlungsweise bestimmen die Mitgliederversammlung. 

3. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind   a) der Vorstand   b) die Mitgliederversammlung.

§ 8 Der Vorstand

1. Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und drei weiteren Vorstandsmitgliedern.

2. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende bzw. der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten den Verein gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich.

3. Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus den Reihen der Mitglieder auf die Dauer von 3 Jahren bestellt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten Vorstandes im Amt.

4. Das Amt eines Mitglieds des Vorstandes endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein.

5. Der Vorstand regelt durch Aufstellung eines Geschäftsverteilungsplans seine internen Aufgaben. Über den Geschäftsverteilungsplan stimmt der Vorstand mit einfacher Mehrheit ab.

§ 9 Berufung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist zu berufen

   a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert, jedoch mindestens 

   b) jährlich einmal, möglichst in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres, 

   c) bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstandes binnen drei Monaten. 

2. In dem Jahr, in dem keine Vorstandswahlen stattfinden, hat der Vorstand, der nach Absatz 1, lit. b, zu berufenden Versammlung einen Jahresbericht und eine Jahresabrechnung vorzulegen und die Versammlung hat über die Entlastung des Vorstandes Beschluss zu fassen.

§ 10 Form der Berufung 

1. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen zu berufen. 

2. Die Berufung der Versammlung muss den Gegenstand der Beschlussfassung ( die Tagesordnung) bezeichnen.

3. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift.

§ 11 Beschlussfähigkeit

1. Beschlussfähig ist die ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung, wenn 50% der Vereinsmitglieder zuzüglich eines weiteren Vereinsmitgliedes anwesend oder durch Vollmacht vertreten sind.

Die Mitglieder dürfen mittels einer schriftlichen Vollmacht ihr Stimmrecht einer anderen volljährigen Person übertragen.

2. Ist eine einberufene Mitgliederversammlung nach Absatz 1 nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von 4 Wochen seit dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen.

Die weitere Versammlung darf frühestens 6 Wochen nach dem ersten Versammlungstag stattfinden, hat aber jedenfalls spätestens 10 Wochen nach dieser Zeit zu folgen. 

3. Die Einladung zu der weiteren Versammlung hat einen Hinweis auf die erleichterte Beschlussfähigkeit (Absatz 4) zu erhalten.

4. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig.

§ 12 Beschlussfassung 

1. Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens 5 der Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen. Die Wahl des Vorstandes erfolgt immer schriftlich und geheim. 

2. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der erschienenen Mitglieder, soweit das Gesetz nicht besondere Mehrheiten vorschreibt.

§ 13 Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse 

1. Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

2. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden der Versammlung zu unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter die ganze Niederschrift. 

3. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.

§ 14 Auflösung des Vereins

1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu dem Beschluss ist eine Mehrheit von 3/4 die erschienenen Mitglieder erforderlich (§ 41 BGB).

2. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.

 

Fassung vom 12.06.2022